Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
czwartek, 22 lutego 2018 r. 53 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Wiadomości » Aktualności

Piątek, 16 lutego 2018 (10:06:55)

Państwo Maria i Jan Janeccy 50 lat temu, a dokładnie 10 lutego 1968 roku zawarli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie związek małżeński.
Z tej okazji Burmistrz Polanowa, Pan Grzegorz Lipski odznaczył Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Pani Maria i Pan Jan poznali się w 1965 roku w Mścicach. Pan Jan pracował w tej miejscowości, zaś Pani Maria mieszkała i pracowała w gospodarstwie rolnym swoich rodziców w sąsiedniej miejscowości Dobre.

Czwartek, 15 lutego 2018 (10:28:26)

Czwartek, 08 lutego 2018 (15:13:33)

Teatr  przy Stoliku to oryginalna forma teatralna będąca skrzyżowaniem  lektury książki ze słuchowiskiem radiowym. Taki teatr  składający się z Seniorów działa  przy polanowskiej bibliotece pod  kierownictwem  Elżbiety Majcher.   Na kolejnym spotkaniu z Seniorami 31 stycznia 2018 r. teatr ten przedstawił fragmenty sztuki  Gabrieli Zapolskiej pt. "Moralność Pani Dulskiej". Ponadczasowy charakter sztuki oraz świetna interpretacja tekstu wprowadziły wszystkich w dobry nastrój. Sztuka została niezwykle serdecznie przyjęta przez publiczność. Swą obecnością spotkanie zaszczycili: Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski oraz Wiceburmistrz Piotr Górniak.

Środa, 07 lutego 2018 (11:22:27)

Piątek, 12 stycznia 2018 (11:13:58)

Państwo Janina i Jerzy Bartosikowie 50 lat temu, a dokładnie 25 grudnia 1967 roku zawarli związek małżeński w Polanowie.
Z tej okazji Burmistrz Polanowa, Pan Grzegorz Lipski odznaczył Jubilatów Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Pani Janina i Pan Jerzy poznali się jako dzieci, w wieku 7 i 9 lat, byli bowiem sąsiadami. Przyjaźń trwała od najmłodszych lat.
Chodzili do jednej klasy, a nawet siedzieli w jednej ławce. Wolne chwile również spędzali razem na zabawach oraz wykonywaniu obowiązków domowych.
Pani Janina I Pan Jerzy pobrali się mając 18 i 20 lat. Stworzyli ciepłą i szanującą się wielopokoleniową rodzinę
Owocem ich miłości jest dwoje dzieci - Aleksandra i Tomasz. Państwo Bartosikowie doczekali się pięciorga wnuków i trojga prawnuków.
Jubilatom z okazji pięćdziesięciolecia zawarcia małżeństwa życzymy zdrowia oraz jeszcze wielu kolejnych rocznic pożycia małżeńskiego.

Czwartek, 11 stycznia 2018 (11:18:18)

Na początku stycznia do gminy Polanów zawitała delegacja z miasta partnerskiego Gedern. Celem wizyty było przekazanie pomocy pieniężnej dla poszkodowanych w wyniku pożaru budynku przy ulicy Zacisze w Polanowie, który miał miejsce 22 listopada 2017 roku.
Zbiórkę wśród mieszkańców Gedern zainicjowało Stowarzyszenie Partnerskie Gedern-Polanów. Udało się zebrać kwotę 15 tysięcy złotych na rzecz polanowskich pogorzelców. W składzie delegacji z naszego miasta partnerskiego znaleźli się Burmistrz Gedern Guido Kempel, przewodniczący Stowarzyszenia Partnerskiego Gedern-Polanów Wolfgang Kunert, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Reinhold Landmann oraz przedstawiciele straży pożarnej w Gedern: Uwe Landmann i Maic Neunert.

Wtorek, 09 stycznia 2018 (15:09:21)

Na terenie Powiatu Koszalińskiego utworzone zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykaz punktów pomocy prawnej w powiecie koszalińskim

Mieszkańcy Powiatu Koszalińskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej:
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:
1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
2) posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
3) uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4) posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
5) nie ukończyła 26 lat, lub
6) ukończyła 65 lat, lub
7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) jest w ciąży.
Uprawnienie należy poświadczyć stosownie przez przedłożenie:
1)    oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia;
2)    ważnej Karty Dużej Rodziny;
3)    zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4)    ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
5)    dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6)    dokumentu potwierdzającego ciążę.
Uprawnieni mogą uzyskać informację w zakresie:
•    prawa pracy;
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
•    prawa cywilnego;
•    spraw karnych;
•    spraw administracyjnych;
•    ubezpieczenia społecznego;
•    spraw rodzinnych;
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
•    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
•    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
•    udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym  i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym;
•    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, stronie poświęconej nieodpłatnej pomocy prawnej lub w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

Czwartek, 04 stycznia 2018 (12:36:29)
wiadomości: 8, strona 1 z 1