Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
środa, 25 kwietnia 2018 r. 115 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Wtorek, 22 listopada 2016 (13:59:32)
w dniu 29 listopada 2016r. (wtorek) godz. 10:00 Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie


I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3. Informacja o protokole z XXXI sesji Rady Miejskiej
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
III. Formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na terenie miasta i gminy Polanów
1. Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Filia w Koszalinie
2. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie
3. Informacja Zastępcy Burmistrza
4. Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury
IV. Plan pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2017 rok
1. Informacja Przewodniczący Rady
2. Podjęcie Uchwały Nr XXXII/160/16 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2017 rok.
V. Plan Pracy Komisji Stałych Rady na 2017 rok
1. Wystąpienia Przewodniczących Komisji.
2. Podjęcie uchwały Nr XXXII/161/16 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2017 rok.
VI. Godz. 12.00 - Wystąpienia Obywatelskie
VII. Interpelacje i wnioski radnych.
VIII. Wnioski i zapytania sołtysów.
IX. Podjęcie uchwał:
1) Nr XXXII/162/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polanów na 2017 rok
2) Nr XXXII/163/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017-2030
3) Nr XXXII/164/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2016 rok
4) Nr XXXII/165/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2016-2030
5) Nr XXXII/166/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Polanów
6) Nr XXXII/167/16 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Polanów
7) Nr XXXII/168/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.
8) Nr XXXII/169/16 w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok".
9) Nr XXXII/170/16 w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi przebiegającymi przez miasto i gminę Polanów w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości
10) Nr XXXII/171/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polanowa
11) Nr XXXII/172/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Polanów zaliczanych do sektora finansów publicznych
12) Nr XXXII/173/16 w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej "Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu
X. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XI. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
XII. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Polanowie
/-/ Józef Wilk

 

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości