Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. 169 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Piątek, 17 marca 2017 (07:55:36)

w dniu 23 marca 2017r. (czwartek) godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w PolanowieI. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3. Informacja o protokołach z XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
III. Ocena pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
1) Sprawozdanie Dyrektora M-GOPS z działalności za rok 2016
2) Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej przez Dyrektora M-GOPS w Polanowie
3) Przyjęcie Gminnego Programu Pomocy Społecznej na rok 2017
4) Opinia Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
5) Głosowanie
IV. Ocena pracy Środowiskowego Domu Samopomocy "OAZA" w Krągu:
1) Sprawozdanie Kierownika ŚDS z działalności za rok 2016
2) Opinia Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
V. Ocena pracy i funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie
1) Sprawozdanie Dyrektora ZUK
2) Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury
VI. Wystąpienia obywatelskie - godz. 12.00
VII. Interpelacje i wnioski radnych
VIII. Wnioski i zapytania sołtysów
IX. Podjęcie uchwał:
1) Uchwała Nr XXXVII/191/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2017 rok
2) Uchwała Nr XXXVII/192/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017-2030
3) Uchwała Nr XXXVII/193/17 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
4) Uchwała Nr XXXVII/194/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
5) Uchwała Nr XXXVII/195/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
6) Uchwała Nr XXXVII/196/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
7) Uchwała Nr XXXVII/197/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Polanowie
X. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XI. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
XII. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie
/-/ Józef Wilk

 

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości