Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
poniedziałek, 21 maja 2018 r. 141 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Czwartek, 20 kwietnia 2017 (09:31:44)

w dniu 26 kwietnia 2017r. (środa) godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w PolanowieI. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3. Informacja o protokole z XXXVII sesji Rady Miejskiej
II. Informacja Agencji Promocji Inwestycji sp. z o.o. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk oraz napowietrznej czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400 + 2x110 kV Żydowo - Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Polanów
1. Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury
2. Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/198/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk oraz napowietrznej czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400 + 2x110 kV Żydowo - Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Polanów
III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
IV. Stan dróg publicznych na terenie Gminy Polanów (wojewódzkie, powiatowe, gminne)
1) Opinia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
2) Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury
V. Przeciwdziałanie patologii społecznej - Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Uzależnień w Gminie Polanów
1) Sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Polanów za 2016 rok - Pełnomocnik Burmistrza ds. PiRPA i innych uzależnień
2) Roczny raport z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok - Pełnomocnik Burmistrza ds. PiRPA i innych uzależnień
3) Profilaktyka szkolna, rodzinna i środowiskowa w zakresie rozwiązywania problemów i uzależnień - informacja dyrektorów szkół oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
4) Opinia Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
VI. Wystąpienia obywatelskie - godz. 12.00
VII. Interpelacje i wnioski radnych.
VIII. Wnioski i zapytania sołtysów.
IX. Podjęcie uchwał:
1) XXXVIII/199/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2017 rok
2) XXXVIII/200/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017-2030
3) XXXVIII/201/17 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
4) XXXVIII/202/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów, ustalenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
5) XXXVIII/203/17 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Polanów na lata 2016-2019"
X. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XI. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
XII. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Polanowie
/-/ Józef Wilk

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości