Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
niedziela, 20 stycznia 2019 r. 20 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Wtorek, 24 października 2017 (15:11:49)

w dniu 30 października 2017r. (poniedziałek) godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie.I.    Sprawy organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3.    Informacja o protokole  z XLII sesji Rady Miejskiej
II.    Program Rewitalizacji Rynku Miejskiego w Polanowie
1)    Wystąpienie Zastępcy Burmistrza
2)    Prezentacja Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu Koszalińskiego Sieci Zachodniopomorskiej  
III.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
IV.    Ocena i funkcjonowanie Oświaty w Gminie:
1.    Stan realizacji zadań oświatowych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2016/2017 - informacja  Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie
2.    Ocena funkcjonowania placówek oświatowych - Wystąpienia dyrektorów szkół  
3.    Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
V.    Przyjęcie uchwał podatkowych na 2018 rok
1)    Wystąpienie Burmistrza
2)    Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury
3)    Podjęcie Uchwały Nr XLIII/230/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2018 rok
4)    Podjęcie Uchwały Nr XLIII/231/17 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2018 rok
VI.    Wystąpienia obywatelskie - godz. 12.00
VII.    Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2016
1.    Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego
2.    Informacja I i II Urzędu Skarbowego w Koszalinie
3.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
4.    Informacja Burmistrza Polanowa
VIII.    Interpelacje i wnioski radnych.
1.    Wnioski i zapytania sołtysów.
2.    Podjęcie uchwał:
1)    Nr XLIII/232/17   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
2)    Nr XLIII/233/17   w  sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej od osoby prywatnej
3)    Nr XLIII/234/17   w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Polanów
4)    Nr XLIII/235/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
5)    Nr XLIII/236/17   w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów.
6)    Nr XLIII/237/17   w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów.
IX.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
X.    Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
XI.    Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej.        

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Polanowie
Józef Wilk

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości