Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
niedziela, 20 stycznia 2019 r. 20 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Piątek, 21 grudnia 2018 (12:29:07)

w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek)  godz. 10:00. Miejsce: Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie.I.    Sprawy organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3.    Głosowanie porządku obrad w przypadku sytuacji opisanej w ust.2 (bezwzględna większość głosów)
4.    Informacja o protokole  z II sesji Rady Miejskiej
II.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
III.    Uchwalenie budżetu gminy Polanów na 2019 rok
1.    Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza
2.    Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy na 2019 rok.
3.    Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019-2030
4.    Odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Infrastruktury
5.    Dyskusja
6.    Głosowanie  nad projektem Uchwały Nr III/11/18 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2019 rok.
7.    Głosowanie  nad projektem Uchwały Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2019-2030.
IV.    Plan pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2019 rok
1.    Informacja Przewodniczący Rady
2.    Podjęcie Uchwały Nr III/13/18 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2019 rok.
V.    Plan Pracy Komisji Stałych Rady na 2019 rok
1.    Wystąpienia Przewodniczących Komisji.
2.    Podjęcie uchwały Nr III/14/18  w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej  w Polanowie na  2019 rok.
VI.    Wystąpienia Obywatelskie - godz. 10.45.
VII.    Informacja Przewodniczącego  o ilości i treści interpelacji i zapytań pisemnych, które wpłynęły od ostatniej sesji.
VIII.    Wnioski i zapytania sołtysów.
IX.    Podjęcie uchwał:
1)    Nr III/15/18  w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2018 rok
2)    Nr III/16/18 w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat, stanowiących dochody budżetu gminy Polanów, instrumentem płatniczym
3)    Nr III/17/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy  w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
4)    Nr III/18/18 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie  posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
5)    Nr III/19/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
6)    Nr III/20/18 w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
X.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania sołtysów.
XI.    Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej

ok. Godz. 11.00 - Część uroczysta sesji:
•    Przedstawienie jasełkowe
•    Życzenia Noworoczne od Przewodniczącego Rady i Burmistrza.
                

Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie
/-/ Józef Wilk

 

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości