Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
wtorek, 21 sierpnia 2018 r. 233 dzień roku
  • Aktualności
  • Ogłoszenia
  • Informacje z Biura Rady
  • Archiwum wiadomości

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Ogłoszenie o naborze

Poniedziałek, 20 sierpnia 2018 (09:16:06)

Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi będą mogli ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1483)  dotacja będzie udzielna:

  • poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 - w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej  30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
  • w ramach formuły pomocy de minimis,  zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Pomoc, będzie pomniejszana o 50 proc., jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Stawkę tej pomocy na 1 ha ogłosi minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków  o przyznanie pomocy.

Protokół oszacowania szkód sporządza się od 2017 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W protokole w przypadku wystąpienia szkód w uprawach paszowych, szkody te uwzględniane są przy obliczaniu dochodów z produkcji roślinnej i drugi raz przy obliczaniu dochodu z produkcji zwierzęcej. W kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód mogą być uwzględniane koszty związane z zakupem pasz, o ile ten zakup wynika z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanego szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przy czym ilość nabytych pasz nie może przekroczyć ilości pasz niewyprodukowanych w gospodarstwie.

W przypadku, gdy w protokole wyliczony  procent strat jest niższy niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym rolnik może wnioskować przy ubieganiu się o dotacje na powierzchnię  upraw wynikająca z protokołu o uwzględnienie  strat wyłącznie w produkcji roślinnej w porównaniu do średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym z okresu poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat wybranych z pięciu po odjęciu wartości najwyższej i najniższej.

Przyjęcie wariantu wyliczania strat do średniej rocznej wyłącznie do produkcji roślinnej nie zwalnia komisji  z wypełnienia w całości protokołu.

Materiał opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wtorek, 14 sierpnia 2018 (14:30:34)

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Starosty Koszalińskiego, Starosty Sławieńskiego oraz Starosty Białogardzkiego, ogłasza konkurs na hasło, które w krótkich, błyskotliwych słowach mogłoby zareklamować obszar działalności Stowarzyszenia tj. Gmina Będzino, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Miasto Darłowo, Gmina Darłowo, Gmina Malechowo, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Gmina Polanów, Gmina Postomino, Gmina Sianów, Miasto Sławno, Gmina Sławno, Gmina Świeszyno, Gmina Tychowo.

Więcej na stronie SŚGD

Wtorek, 14 sierpnia 2018 (14:27:55)

Na terenie miasta i gminy Polanów powstały nowe, ogólnodostępne i nieodpłatne miejsca rekreacyjno-turystyczne w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt został zrealizowany dla mieszkańców i turystów w miejscowościach: Buszyno, Dadzewo, Powidz, Wietrzno, Cetuń, Kępiny, Kościernica, Nadbór, Polanów, Rosocha, Rzeczyca Wielka i Wielin.

W czterech miejscowościach powstały zewnętrzne siłownie fitness, w innych zostały wybudowane wielofunkcyjne wiaty lub miejsca służące integracji społecznej mieszkańców. Wartość zadania to 560 tys. zł, dofinansowanie ok. 300 tys. zł.

Wtorek, 14 sierpnia 2018 (14:20:07)

Mieszkańcy Żydowa podjęli się nowej inicjatywy, w ramach której już od kilku tygodni trwają prace porządkowe na terenie nieczynnego od czasów II wojny światowej, zapomnianego cmentarza ewangelickiego. Już wkrótce powstanie tu lapidarium. Realizatorzy planują uporządkowanie i zgromadzenie wszystkich elementów starej nekropolii w jednym miejscu, z postawieniem symbolicznej tablicy pamiątkowej z inskrypcją w języku polskim i niemieckim.
Będzie to miejsce pamięci, w którym połączy się historia obecnych i byłych mieszkańców Żydowa, ogólnodostępne zarówno dla Żydowian, gości, turystów, ale przede wszystkim dla potomków poprzednich mieszkańców, aby mogli tam zapalić symboliczny znicz lub złożyć wieniec kwiatów.
To również forma przywrócenia pamięci o historii samej miejscowości przez wyeksponowanie pamiątek, jakie zachowały się w postaci pięknie rzeźbionych nagrobków pochodzących z XIX i początków XX w. Podjęte działania pozytywnie wpłyną na uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej - wykarczowane zarośla nie będą już straszyć, a powstały w miejscu wycinki, dobrze zagospodarowany i utrzymany plac z wydzielonym miejscem na lapidarium, zaliczy się do pozytywnych mierników atrakcyjności wsi.

Projekt pn.: "Ocalić od zapomnienia - Lapidarium w Żydowie" dofinansowano ze środków programu "Działaj Lokalnie X" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację nauka dla Środowiska w Koszalinie.

Wtorek, 14 sierpnia 2018 (14:13:41)

W piątek 10 sierpnia 2018 r. Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski wraz z Wicemarszałkiem Województwa Zachodnipomorskiego Tomaszem Sobierajem oraz radnym Rady Miejskiej w Polanowie Andrzejem Ryłykiem odwiedzili Kościernicę, w której rozpoczęła się właśnie przebudowa przejścia DW nr 206, realizowana przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich przy udziale środków z budżetu gminy Polanów. Jest to 3 etap realizacji inwestycji, który obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, chodników, zatok autobusowych oraz położenie masy asfaltowej na odcinku od wjazdu do wyjazdu miejscowości Kościernica. Koszt inwestycji, która zostanie zakończona jesienią tego roku, to 4,3 mln zł. Inwestycja ta, jak podkreślił wicemarszałek: "To efekt dobrej współpracy gminy Polanów z województwem".

 

Wtorek, 14 sierpnia 2018 (14:10:27)

Trwają intensywne prace budowlane w miejscowości Świerczyna. To pierwszy etap realizowanego przez Gminę Polanów projektu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń (pompy głębinowe i rury tłoczne) w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów." Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, co oznacza, że jeszcze tej jesieni ścieki ze Świerczyny trafią do oczyszczalni w Polanowie. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie budowa sieci kanalizacyjnej sąsiadującej miejscowości Bukowo.
Inwestycja jest współfinansowana przez UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 2 milionów zł.

Wtorek, 14 sierpnia 2018 (14:05:17)

Anna Maria Zarzyczna (nazwisko rodowe) i Franciszek Stanisław Swat poznali się w roku 1965 w Buszynie.
Pani Anna pracowała w sklepie oraz w klubie w Buszynie, a Pan Franciszek mieszkał w Wieliniu oraz pracował na stanowisku gajowego.
Po trzech latach znajomości postanowili się pobrać.
W dniu 29 czerwca 1968 r. wzięli ślub cywilny w Polanowie oraz kościelny w Krągu. Ten dzień był piękny i słoneczny, jak wspominają Jubilaci, a do kościoła szli piechotą.
Po ślubie zamieszkali w leśniczówce w Buszynie. Pan Franciszek był leśniczym, a Pani Anna nadal pracowała w klubie. Później Pani Anna prowadziła gospodarstwo rolne, aż do emerytury, a Pan Franciszek aż do emerytury był leśniczym. Przez wiele lat był sołtysem sołectwa Krąg (4 kadencje).
Pani Anna i Pan Franciszek mają dwoje dzieci - Renatę i Macieja oraz dwóch wnuków - Sylwestra i Przemysława i wnuczkę - Igę.
Obecnie Państwo Swatowie mieszkają w miejscowości Doły w pięknie położonym domu, w pobliżu lasu i jeziora.

Piątek, 06 lipca 2018 (10:02:20)

2 lipca 2018 r. w Koszalinie odbyło się uroczyste wręczenie umów beneficjentom X edycji Programu Działaj Lokalnie 2018, realizowanym przez Fundację Nauka dla Œrodowiska. W ramach konkursu wpłynęło 26 projektów. Dotację otrzymało 12 wniosków, wœród których aż 3 inicjatywy sš z gminy Polanów. Dzięki temu do naszych lokalnych społecznoœci trafi około 15 tys. złotych na wprowadzenie w życie pomysłów majšcych na celu aktywizację społecznoœci lokalnej i działanie dla dobra wspólnego.
Komisja Konkursowa najwyżej oceniła projekt "Ocalić od zapomnienia - Lapidarium w Żydowie". Dotowana została również inicjatywa uczniowskiego Klubu "GRAD" pn. "100 drzew na 100 lat Niepodległoœci". Trzecim projektem, który będzie realizowany w Polanowie jest "Scena łączy pokolenia".

Czwartek, 05 lipca 2018 (11:38:21)

W Miastku 19.05.2018.r. w Hali SP Nr. 3 odbył się Ogólnopolski Turniej: Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych w Badmintona. W zawodach udział wzięło 49 zawodniczek i zawodników z różnych stron Polski. Turniej został rozegrany systemem grupowo-pucharowym i stał na średnim poziomie. KB Polanów reprezentowali w juniorach młodszych: Amelia Gryguła, młodzicy Kacper Pyter i Jakub Byrzykowski w młodzikach młodszych: Wiktoria Rajkowska, Wiktoria Zblewska i Filip Morawski.

Poniedziałek, 02 lipca 2018 (11:59:00)
Brak rekordów spełniających kryteria wyszukiwania
Brak rekordów spełniających kryteria wyszukiwania
Realizowane projkety unijne
Punkt Informacji Turystycznej w Polanowie Punkt Informacji Turystycznej w Polanowie
Centrum Społeczno-Kulturalne, I piętro
ul. Wolności 7, 76-010 Polanów
tel. 94 3188500 • www.biblioteka.polanow.pl
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
Internet szansą Gminy Pol@nów
Foto aktualności
Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na terenie miasta i gminy Polanów
Losowa galeria
VII Halowy Turniej Samorządowców Powiatu Koszalińskiego o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu
Kalendarz
 2018
NdPn WtŚrCzPtSo
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Straż Miejska Polanów
BPMiG Polanów
POKiS Polanów
Ochotnicza Straż Pożarna Polanów
GRYF Polanów
Prognoza pogody
Polanów
Pogoda - Polanów
Przetargi