Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
czwartek, 20 września 2018 r. 263 dzień roku
  • Aktualności
  • Ogłoszenia
  • Informacje z Biura Rady
  • Archiwum wiadomości

Powiat Koszaliński, w ramach projektu "Razem dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego", współfinansowanego z RPO WZ 2014-2020 zorganizował konkurs plastyczny i fotograficzny dla dzieci i młodzieży. W konkursie pt.: "Razem dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego" mogły wziąć udział dzieci i młodzież z Gminy Polanów, Gminy Świeszyno, Gminy Biesiekierz oraz Gminy Manowo. Do konkursu zgłosiło się 40 osób.

Wtorek, 18 września 2018 (07:51:01)

W Sianowie 08.09.2018.r. w hali Sz. P. Nr 2 przy ul. Dworcowej 26A odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Badmintona. W mistrzostwach udział wzięło 54 zawodniczek i zawodni-ków z województw: Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego. Zawody zostały rozegrane systemem pucharowym i stały na dobrym poziomie, udział w nich mogli wziąć zawodniczki i zawodnicy ur. w latach: 2004 - 2007.

Pełna relacja z MMM.

Poniedziałek, 17 września 2018 (07:54:05)

11 września 2018 w bibliotece polanowskiej odbyła się siódma odsłona polskiej akcji społecznej - Narodowe Czytanie. Podjęta w 2012 roku inicjatywa ma na celu propagowanie znajomości literatury narodowej. Po "Panu Tadeuszu", "Zemście", Sienkiewiczowskiej "Trylogii" i innych wielkich dziełach nadszedł czas na "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Polanowska biblioteka zaprosiła do czytania przedstawicieli władz powiatowych i samorządowych oraz  Teatr przy Stoliku VERBUM . W role bohaterów "Przedwiośnia "  wcielili się:  Grzegorz Lipski - Burmistrz Polanowa, Dariusz Kalinowski - Wicestarosta Koszaliński,  Józef Wilk - Przewodniczący Rady Miejskiej , Piotr Górniak - Wiceburmistrz Polanowa, Krzysztof Ciuła - Radny Rady Miejskiej oraz członkowie Teatru VERBUM w osobach : Elżbieta Majcher, Irena Pałac, Krystyna Byrzykowska, Barbara Empacher, Grażyna Fajkowska, Piotr Drewla.

Poniedziałek, 17 września 2018 (07:32:00)

Burmistrz Polanowa, informuje, iż producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego w terminie od dnia 14.09.2018r. do dnia 28.09.2018r. Natomiast producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w terminie od dnia 26.09.2018r. do dnia 17.10.2018r.

Czwartek, 13 września 2018 (21:25:43)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie zaprasza na wystawę ph. "Wielcy Polacy - Ojcowie Niepodległości" z okazji 100-lecia Niepodległości Polski.

Wystawę można oglądać do końca listopada 2018 r. w czasie godzin pracy Biblioteki.

Środa, 05 września 2018 (08:50:51)

Na zdjęciu Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski i Sołtys Żydowa Janusz Parszczyński.

Miło nam poinformować, że zgłoszone przez Gminę Polanów do konkursu "Piękna Zachodniopomorska Wieś 2018" sołectwo Żydowo, zdobyło zaszczytne III miejsce i nagrodę w wysokości 20 000 zł. Fakt ten cieszy nas szczególnie, tym bardziej, że konkurencja była bardzo duża a beneficjentami organizowanego przez Marszałka Województwa mogło być nawet ponad 60 zachodniopomorskich wsi. Złożony wspólnymi siłami samorządu i sołectwa, kilkudziesięciostronnicowy wniosek, zyskał przychylność Kapituły Konkursowej, która 4 lipca odwiedziła Żydowo w celu przeprowadzenia "wizji lokalnej".

Środa, 05 września 2018 (08:09:05)

W związku z wejściem w życie z dniem 23 sierpnia 2018r. Ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. - o zmianie ustawy Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U z dnia 08 sierpnia 2018 r. poz. 1507), Burmistrz Polanowa informuje, iż zgodnie z art. 46 ust.3 w/w ustawy wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w  tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.
Do spraw z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy tj. przed dniem 23.08.2018r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
Stosownie do w/w regulacji prawnej szacowania szkód łowieckich dokonuje zespół składający się z:

  • przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
  • przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;
  • właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.
Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokółu sporządzonego podczas oględzin albo szacowania ostatecznego.

Piątek, 24 sierpnia 2018 (07:56:55)

Czwartek, 23 sierpnia 2018 (14:04:07)

"Najważniejsze jest, aby  gdzieś istniało to, czym się żyło;
i zwyczaje, i święta rodzinne, i dom pełen wspomnień."
Antoine de Saint-Exupéry

100 lat temu, a dokładnie  18 sierpnia 1918 roku w miejscowości Rdzuchów Kolonia przyszła na świat jako siódme z dzieci małżonków Walentego Korczyńskiego i Marianny, z domu Białczak  Pani Władysława Grobelna, z domu Korczyńska.
Ten wspaniały Jubileusz postanowiła uczcić najbliższa rodzina organizując dokładnie 100 lat później w Kępinach urodziny Pani Władysławy.
Oprócz rodziny Jubilatki wzięli w niej udział zaproszenia goście, między innymi Pan Burmistrz Polanowa, Grzegorz Lipski, Wicestarosta Powiatu Koszalińskiego, Pan Dariusz Kalinowski oraz radni: Elżbieta Sekuła i Jerzy Landowski.
Pan Burmistrz składając Jubilatce życzenia stwierdził, że "Ten  jubileusz  to cały wiek naszej Polskiej historii, doświadczyła Pani zarówno trudów, jak i radości z tą historią związanych.  Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków i jest naszym wspólnym, drogocennym  dziedzictwem .Cieszy mnie fakt, że zarówno Pani, jak i Pani rodzina dajecie nam wszystkim świadectwo zgodnego życia w rodzinnej harmonii, miłości i poszanowaniu".

Środa, 22 sierpnia 2018 (08:42:04)

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Ogłoszenie o naborze

Poniedziałek, 20 sierpnia 2018 (09:16:06)

Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi będą mogli ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1483)  dotacja będzie udzielna:

  • poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 - w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej  30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
  • w ramach formuły pomocy de minimis,  zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Pomoc, będzie pomniejszana o 50 proc., jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Stawkę tej pomocy na 1 ha ogłosi minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków  o przyznanie pomocy.

Protokół oszacowania szkód sporządza się od 2017 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W protokole w przypadku wystąpienia szkód w uprawach paszowych, szkody te uwzględniane są przy obliczaniu dochodów z produkcji roślinnej i drugi raz przy obliczaniu dochodu z produkcji zwierzęcej. W kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód mogą być uwzględniane koszty związane z zakupem pasz, o ile ten zakup wynika z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanego szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przy czym ilość nabytych pasz nie może przekroczyć ilości pasz niewyprodukowanych w gospodarstwie.

W przypadku, gdy w protokole wyliczony  procent strat jest niższy niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym rolnik może wnioskować przy ubieganiu się o dotacje na powierzchnię  upraw wynikająca z protokołu o uwzględnienie  strat wyłącznie w produkcji roślinnej w porównaniu do średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym z okresu poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat wybranych z pięciu po odjęciu wartości najwyższej i najniższej.

Przyjęcie wariantu wyliczania strat do średniej rocznej wyłącznie do produkcji roślinnej nie zwalnia komisji  z wypełnienia w całości protokołu.

Materiał opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wtorek, 14 sierpnia 2018 (14:30:34)

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Starosty Koszalińskiego, Starosty Sławieńskiego oraz Starosty Białogardzkiego, ogłasza konkurs na hasło, które w krótkich, błyskotliwych słowach mogłoby zareklamować obszar działalności Stowarzyszenia tj. Gmina Będzino, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Miasto Darłowo, Gmina Darłowo, Gmina Malechowo, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Gmina Polanów, Gmina Postomino, Gmina Sianów, Miasto Sławno, Gmina Sławno, Gmina Świeszyno, Gmina Tychowo.

Więcej na stronie SŚGD

Wtorek, 14 sierpnia 2018 (14:27:55)

Na terenie miasta i gminy Polanów powstały nowe, ogólnodostępne i nieodpłatne miejsca rekreacyjno-turystyczne w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt został zrealizowany dla mieszkańców i turystów w miejscowościach: Buszyno, Dadzewo, Powidz, Wietrzno, Cetuń, Kępiny, Kościernica, Nadbór, Polanów, Rosocha, Rzeczyca Wielka i Wielin.

W czterech miejscowościach powstały zewnętrzne siłownie fitness, w innych zostały wybudowane wielofunkcyjne wiaty lub miejsca służące integracji społecznej mieszkańców. Wartość zadania to 560 tys. zł, dofinansowanie ok. 300 tys. zł.

Wtorek, 14 sierpnia 2018 (14:20:07)

Mieszkańcy Żydowa podjęli się nowej inicjatywy, w ramach której już od kilku tygodni trwają prace porządkowe na terenie nieczynnego od czasów II wojny światowej, zapomnianego cmentarza ewangelickiego. Już wkrótce powstanie tu lapidarium. Realizatorzy planują uporządkowanie i zgromadzenie wszystkich elementów starej nekropolii w jednym miejscu, z postawieniem symbolicznej tablicy pamiątkowej z inskrypcją w języku polskim i niemieckim.
Będzie to miejsce pamięci, w którym połączy się historia obecnych i byłych mieszkańców Żydowa, ogólnodostępne zarówno dla Żydowian, gości, turystów, ale przede wszystkim dla potomków poprzednich mieszkańców, aby mogli tam zapalić symboliczny znicz lub złożyć wieniec kwiatów.
To również forma przywrócenia pamięci o historii samej miejscowości przez wyeksponowanie pamiątek, jakie zachowały się w postaci pięknie rzeźbionych nagrobków pochodzących z XIX i początków XX w. Podjęte działania pozytywnie wpłyną na uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej - wykarczowane zarośla nie będą już straszyć, a powstały w miejscu wycinki, dobrze zagospodarowany i utrzymany plac z wydzielonym miejscem na lapidarium, zaliczy się do pozytywnych mierników atrakcyjności wsi.

Projekt pn.: "Ocalić od zapomnienia - Lapidarium w Żydowie" dofinansowano ze środków programu "Działaj Lokalnie X" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację nauka dla Środowiska w Koszalinie.

Wtorek, 14 sierpnia 2018 (14:13:41)

W piątek 10 sierpnia 2018 r. Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski wraz z Wicemarszałkiem Województwa Zachodnipomorskiego Tomaszem Sobierajem oraz radnym Rady Miejskiej w Polanowie Andrzejem Ryłykiem odwiedzili Kościernicę, w której rozpoczęła się właśnie przebudowa przejścia DW nr 206, realizowana przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich przy udziale środków z budżetu gminy Polanów. Jest to 3 etap realizacji inwestycji, który obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, chodników, zatok autobusowych oraz położenie masy asfaltowej na odcinku od wjazdu do wyjazdu miejscowości Kościernica. Koszt inwestycji, która zostanie zakończona jesienią tego roku, to 4,3 mln zł. Inwestycja ta, jak podkreślił wicemarszałek: "To efekt dobrej współpracy gminy Polanów z województwem".

 

Wtorek, 14 sierpnia 2018 (14:10:27)
Brak rekordów spełniających kryteria wyszukiwania
Brak rekordów spełniających kryteria wyszukiwania
Realizowane projkety unijne
Punkt Informacji Turystycznej w Polanowie Punkt Informacji Turystycznej w Polanowie
Centrum Społeczno-Kulturalne, I piętro
ul. Wolności 7, 76-010 Polanów
tel. 94 3188500 • www.biblioteka.polanow.pl
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
Internet szansą Gminy Pol@nów
Foto aktualności
KONKURS „RAZEM DBAJMY O CZYSTE WODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
Losowa galeria
Tydzień Bibliotek w Bukowie 2010
Kalendarz
 2018
NdPn WtŚrCzPtSo
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Straż Miejska Polanów
BPMiG Polanów
POKiS Polanów
Ochotnicza Straż Pożarna Polanów
GRYF Polanów
Prognoza pogody
Polanów
Pogoda - Polanów
Przetargi